BASA JAWA SMA | UNDHA USUK BASA JAWA

#SMAUNGGULANBPPTALFATTAH #pembelajaranbasajawaonline #undhausukbasa #bahasajawasma #bahasajawasmakelasxii

Materi Basa Jawa SMA Kelas XII

Bab Undha-usuk Basa Jawa

Undha-usuk basa jawa yaiku tataraning utawa tingkatane basa jawa miturut panggenane. Duweni fungsi kanggo ngurmati marang wong kang diajak lawan rembug (guneman). Undha-usuk Basa kaperang dadi loro (2), yaiku basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko ana loro (2) : 1. Ngoko Lugu 2. Ngoko Alus Basa krama uga ana loro (2) : 1. Krama Lugu 2. Krama Alus Panganggone Unggah-ungguh Basa: 1. Ngoko Lugu - Wong tuwa marang anak, guru marang murid, dhuwuran marang andhahan 2. Ngoko Alus - Wong sing kaprenah nom nanging duwe pangkat, bebojoan sing wis kulina ngoko, marang sedulur tuwa. 3. Krama Lugu - Marang wong sadrajat nanging durung raket 4. Krama Alus - Anak marang wong tuwa utawa luweh sepuh, murid marang guru.